Prijem radnika

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Prijem radnika

1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja

1/02 Stručni saradnik za izradu i praćenje realizacije projekata u oblasti nauke

 

SEKTOR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNU ZAŠTITU I PENZIJE

Odsjek za rad i zapošljavanje

1/01  Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira aktivnosti sa nadležnim organima u BiH i na osnovu priloga izrađuje izvještaje, informacije i analize u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza BiH iz konvencija i preporuka MOR, kao i drugih ugovora u oblasti rada i zapošljavanja; samostalno izrađuje nacrte bilateralnih ugovora u oblasti rada i zapošljavanja, te provodi i prati provođenje procedura za njihovo zaključivanje i otkazivanje; koordinira aktivnosti sa nadležnim organima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH i izrađuje nacrt strategije na međunarodnom planu u oblasti rada i zapošljavanja; prati realizaciju i predlaže mjere za unapređenje realizacije međunarodnih projekata u oblasti rada i zapošljavanja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovora šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: završen  pravni  fakultet  ili  fakultet  političkih  nauka, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje  Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

 

SEKTOR ZA NAUKU I KULTURU

Odsjek za nauku

 

1/02 Stručni saradnik za izradu i praćenje realizacije projekata u oblasti nauke

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove pripreme projekata i praćanje procedure apliciranja za sredstva iz različitih fondova koji se tiču nauke, prati realizaciju projekata i izvještava o istim; vodi bazu podataka projekata, prati programe Evropske unije namjenjene nauci za određenu tematsku oblast, prati oblast mobilnosti istraživača; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: završen fakultet biotehničkih ili biomedicinskih nauka, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa 180 ili 240 ECTSbodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

 

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

–       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

–       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

–       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–       U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

–       Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog  postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita  („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristepena stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o  čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni suProgramom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16.08.2017. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.08.2017

Datum objave: 26.07.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+