Profesor demokratije i ljudskih prava

Ovaj oglas je istekao

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA JANjA

Profesor demokratije i ljudskih prava

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac, 10 časova sedmično, lice sa iskustvom u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Napomena: Ukoliko se ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, razmatraće se prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju («Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14, uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/14 i 83/15), kao i uslove propisane Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Službeni glasnik RS“broj 102/14) .

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to: 1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan uz potpisanu prijavu dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz koijih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručn e spreme,
– dužin a radnog staža po vrstama posla .
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj, 102/14 ).
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 29.12.2015. godine u 9,00 časova u prostorijama JU Srednje stručne škole u Janji.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SREDNjA STRUČNA ŠKOLA , JANjA Karađorđeva broj 250.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.12.2015

Datum objave: 17.12.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+