Profesor fizičkog vaspitanja, Profesor kulture religije Pale

Ovaj oglas je istekao

Profesor fizičkog vaspitanja, Profesor kulture religije Pale

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 20 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
2. Profesor kulture religije -5 časova , na određeno vrijeme do 30.6.2017. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu (»Službeni glasnik RS« broj: 1/16) ispunjavaju i sljedeće uslove:
Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama («Službeni glasnik RS» broj: 29/12, 80/14 i 83/15).
Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
Ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
kratku biografiju;
uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno –obrazovnom procesu;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16).
Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 24.1.2017. godine u 10,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“.
Kontakt telefon: 057/223-001.

JU Srednjoškolski centar Pale
Ulica Njegoševa broj 7,
71420 Pale
Telefon (57) 223-001
E-Mail skolasrednja@gmail.com

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+