Profesor francuskog jezika u kulinarstvu, profesor prava

Ovaj oglas je istekao

Profesor francuskog jezika u kulinarstvu, profesor prava

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor francuskog jezika u kulinarstvu – 1 izvršilac na dva (2) časa
2. Profesor prava – 1 izvršilac na četiri (4) časa do povratka radnika sa porodiljskog odsustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu – („Službeni glasnik RS“ broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:
-Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15)
-Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima
-Nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
1.kratku biografiju
2.uvjerenje o državljanstvu
3.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent
5.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
10.Potvrda o radnom iskustvu u struci

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16 ).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje obavit će se dana 18.09.2017.godine u 08,00 sati sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU Srednjoškolski centar „Ivo Andrić“ Višegrad
Ulica Kralja Petra I broj 16.
73240 Višegrad

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_radnika_-_srednjoskolski_centar_ivo_andric_visegrad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+