Profesor matematike

Profesor matematike

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor matematike , 9 časova ,na određeno vrijeme do 31.08.2018.godine…. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu(„Sl.glasnik RS“br.1/16) ,kao i uslove iz člana 75.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik RS br.74/08 , 106/09 , 104/11 i 33/14), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.glasnik RS br.29/12,80/14 i 83/15) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Sl.glasnik Republike Srpske broj:34/15).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi(„Sl.glasnik RS“broj 102/14 i 42/16).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

I Opšti uslovi se dokazuju slijedećom dokumentacijom:
1) Da je državljanin Republike Srpske – uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban ,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj , fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ne starijim od 6 mjeseci) izdatom od nadležne ustanove ,koje će dostaviti kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dijela protiv dostojanstva ličnosti ,morala ,službene dužnosti ,trgovine ljudima ,zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem . Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će zatražiti službenim putem ,a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o proceduri i kriterjumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ,a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
3.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom u kome je naznačeno:vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla
4. Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , a u izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti predhodno navedna dokumente , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane Komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu: JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla“, ul. Dositejeva bb, 79240 Kozarska Dubica, sa naznakom „za konkurs“ i navesti radno mjesto na koje se konkuriše (ne otvarati).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave , kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje, već će se evidentirati ,uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ,odnosno koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, Komisija za izbor obaviće testiranje i intervju dana 18.09.2017..godine. u 10:00 časova .
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa .

Srednjoškolski centar“Nikola Tesla“
KOZARSKA DUBICA
Dositejeva bb , 79240 Kozarska Dubica,
tel. ++387 52 416-306
faks: ++387 52 424-370,
E-mail: ss34@skolers.org

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_matematike_-_srednjoskolski_centar_nikola_tesla_kozarska_dubica/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: ..

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Profesor matematike

Ovaj oglas je istekao

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „Petar Petrović Njegoš“ Čajniče

Profesor matematike

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor matematike – 1 izvršilac, 2 časa sedmično, sa radnim iskustvom

– do 30.06.2016. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pored uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 55/07), ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni Glasnik RS“ br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
d) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života;
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
z) kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, uz koju je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2. potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
3. potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i4. potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
i) potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korištenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.
Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 15.12.2015. godine u prostorijama Škole u 12,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar „Petar Petrović Njegoš“, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br.36, 73280 Čajniče.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.12.2015

Datum objave: 02.12.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.