Profesor muzičke kulture Doboj

Ovaj oglas je istekao

Profesor muzičke kulture Doboj

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor muzičke kulture 5 časova na neodređeno radno vrijeme – 1 izvršilac pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 ) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 105. i 106.stav 1,2 i 3 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 71/09 i 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09 , 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:102/14 i 45/16 ).

Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina.

Potrebna dokumentacija
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u orginalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:
Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,
Diploma o završenom fakultetu,
-Uvjerenje o državljanstu
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu.
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o preceduri i kriterijumuma prijama radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen.
. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave sa E-mail adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: Javna ustanova osnovna škola „ Petar Petrović Njegoš “, Boljanić 74322 Boljanić, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testitanju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora.

Dana 19.01.2017. godine, četvrtak u 10,00 časova održaće se testiranje a zatim intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Napomene:
Škola će pismenim putem na Email adresi obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ
74 322 BOLjANIĆ

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+