Profesor razredne nastave

Ovaj oglas je istekao

Profesor razredne nastave

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor razredne nastave – PO Paležnica Gornja- pripravnik ,na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja ,
2. Profesor razredne nastave – PO Sjenina – lice sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom,na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16),

Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
– odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,
– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

– Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16),

2.Potrebna dokumentacija
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:
– Biografiju,
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,
– Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci , izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
– Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobe sa iskustvom ,
– Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.
– Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
-uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

-Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 45/16 ).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiti će škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

3.Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
Javna ustanova osnovna škola „ Petar Kočić “, Sjenina Rijeka 74212-Sjenina, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je ( 8 ) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole.

Dana 18.09.2017. godine ( ponedjeljak) u 08,00 časova održaće se intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem na Email adresi obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

 

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_os_petar_kocic_sjenina_rijeka1/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.09.2017

Datum objave: 06.09.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+