Profesor razredne nastave Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka

Profesor razredne nastave Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, puna radna norma – 1 izvršilac;

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17) kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

OPŠTI USLOVI:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj: 102/14).
Kandidati za radna mjesta treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom.
Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1)Potpisanu prijavu za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
2) Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome;
3) Izvod iz matične knjige rođenih;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Kandidati koji budu izabrani naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumentacija potrebna za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos:
1.Ovjerena foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
2.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;
5.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 24.10.2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/profesor_razredne_nastave_-_osnovna_skola_georgi_stojkov_rakovski_banj/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 11.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+