Profesor razredne nastave

Ovaj oglas je istekao

OŠ „Branislav Nušić“ Banja Luka

Profesor razredne nastave

 

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor razredne nastave / voditelj produženog boravka , 1 izvršilac , puna norma, na određeno vrijeme do 30.06.2016. godine ,pripravnik
2. Profesor razredne nastave /voditelj produženog boravka , 1 izvršilac , ½ norme, na određeno vrijeme do 30.06.2016. godine , pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđeneih Zakonom o radu-prečišćen tekst („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 55/07), kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14).
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom , potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs , potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
Uvjerenje o državljanstvu ,
Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža ,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,,
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca .

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 05.10.2015. godine u 9,30 časova u prostorijama škole svim kandidatima koji su konkurisali, Komisija za izbor će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole istog dana, tj. 05.10.2015. godine, sa početkom u 9,30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju i intervjuu neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna
škola „ Branislav Nušić “ Banja Luka, Manjačkih ustanika 32 , 78000 Banja Luka, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.10.2015

Datum objave: 23.09.2015

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+