Profesor stručnih predmeta medicinske struke, Profesor stručnih predmeta građevinske struke , Nastavnika za izvođenje vježbi iz protetike, Psiholog Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Profesor stručnih predmeta medicinske struke, Profesor stručnih predmeta građevinske struke , Nastavnika za izvođenje vježbi iz protetike, Psiholog Prijedor

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor stručnih predmeta medicinske struke – mr.farmacije / bez iskustva /, na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja –porodiljskog bolovanja puna norma 20 časova .
2. Profesor stručnih predmeta medicinske struke, dr. medicine /bez iskustva /, na određeno vrijeme do povratka radnika sa stručnog usavršavanja 1.2.2018.godine puna norma 20 časova .
3. Profesor stručnih predmeta građevinske struke – dipl.ing.građevine bez iskustva do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja puna norma 20 časova .
4. Nastavnika za izvođenje vježbi iz protetike , dr. stomatologije ili Viši stomatološki tehničar bez iskustva 3 časa .
5. Samostalni stručni saradnik Psiholog , sa iskustvom , puno radno vrijeme do 1.5.2017.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova , propisanih Zakonom radu“Sl.Gl.RS,broj:1/16.Kandidati treba i da ispunjavaju potrebne usove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „/Službeni glanik Republike Srpske „ ,broj : 74/08., 106/09.104/ 11) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „(Službeni Glasnik Republike Srpske „,broj: 29/12 i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpsake, broj 102/14.od 18.11.2014.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta :
(1) Opšti uslovi koje kandidat teba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni kokurs su :
Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu .
Da je punoljetan a to dokazuje izvodm iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte .
Da je radno sposoban , i to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem , koje ne može biti starije o 6 mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu , a prije zasnivanja radnog dnosa .
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv , dostojanstva ličnosti , morala službene dužnostin , trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licen .
Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačke 4.ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa .

Posebni uslovi :
1.Kandidat uz potpisasnu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentacju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 8.i 9 navedenog pravilnika.
Dokumentacija iz stava 1 .ovog člana podrazumjeva:
Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240. ECTS bodova u kojij je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom strudiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena .
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o veremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
Uvjerenje opštinskog /gradskog orgna uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otvadžbinskog rata Republike Srpske , ukolko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .
Uvjenjrenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Obrambeno otadžbinskog rata, Republike Srpske , ukliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida Uvjerenje opštinskog /ratnog organa uprave nadležnog za boračko invalisdku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinskg rata Republke Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na slijedeću ardresu : JU“Srednjošklski centar Prijedor“ u Prijedoru , Nikole Pašića broj 4. ,
sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih rdnih mjesta NE OTVARATI .

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom , dužni su pristupiti inervju i testiranju , koji će se obaviti dana, 23.1.2017. u 10,00 časova.
Kandidati se neće poseno pozivati na testitanje i inervju , a ukoliko se ne pojave na testitanje ili inerrvju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+