Profesor violine, profesor viole, profesor tambure, profesor harmonike Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Profesor violine, profesor viole, profesor tambure, profesor harmonike Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

1. Profesor violine – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja nastavne2016/2017 godine,
2. Profesor viole – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja nastavne 2016/2017 godine,
3. Profesor harmonike – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a Najduže do kraja nastavne 2016/2017 godine,
4. Profesor tambure – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Kandidati moraju imati završen odgovarajući instrumentalni odsjek muzičke akademije.

U radni odnos se prima lice sa položenim stručnim ispitom, a ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom biće primljen kandidat bez položenog stručnog ispita.

Uz prijavu se prilažu:
ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određeđnoj oblasti ili ekvivalent,, diploma muzičke akademije (odgovarajućeg smjera) ,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala , službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
uvjerenje o državljanstvu RS ,
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjeni tokom studiranja,
uvjerenje izdato od Zavoda o zapošljavanju o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Potpisanu prijavu sa svim podacima ( adresa, broj mobilnog telefon i drugo ) i dokazima o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Muzička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka, ulica Jovana Dučića broj 23.

Napomena: Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.01.2017. godine u 12,00 časova u prostorijama muzičke škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenta i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Izabrani kandidat će naknadno a prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 19.01.2017

Datum objave: 11.01.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+