Računovođa Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka

Računovođa Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA

Računovođa – puno radno vrijeme, 1 izvršilac – lice sa iskustvom koje posjeduje licencu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), ispunjavaju i uslove propisane članom 90. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16).
Prijem radnika će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 102/14 i 42/16).
Kriterijumi za bodovanje kandidata:

1.prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
2.vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
3.rezultati ostvareni na intervjuu i
4.dužina radnog staža.

U skladu sa odredbama člana 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti finansija i računovodstva ili ekvivalent – ekonomski fakultet;
2.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa;
3.ovjerenu foto-kopiju važeće licence u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva;
4.izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
5.uvjerenje o državljanstvu;
6.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;
7.uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izuzetno, ukoliko se na konkurs ne prijavi kandidat sa potrebnim radnim iskustvom i važećom licencom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva, razmatraće se prijave kandidata bez potrebnog radnog iskustva – pripravnika.

Kandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III Intervju sa kandidatima obaviće se dana 18.12.2017. godine u prostorijama JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, na adresi Poljokanov park bb, Banja Luka, sa početkom u 11,00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.12.2017

Datum objave: 06.12.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.