Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 44. Statuta JP “Radio Gradiška” Gradiška (“Službeni glasnik opštine Gradiška”, br. 8/09 i 3/10) i Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća r a s p i s u j e JAVNI KONKURS
za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška.
I – Opis poslova
Poslovi direktora utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.
II – Opšti uslovi za kandidate
Kandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:
1. da su državljani BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
Konkursa,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora i člana upravnog odbora,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.
III – Posebni uslovi za kandidate:
– VSS, društvenog smjera,
– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima informisanja.
IV – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to određeno Zakonom o sukobu interesa
u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.13/02, 14/03 i 12/04), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova direktora, ovjerenu foto-kopiju diplome, uvjerenje o radnom iskustvu, ovjerene izjave za opšte uslove iz t. 3. i 6, ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u skladu sa navedenim zakonima, kratku biografi ju o kretanju u službi i kontakt telefon. Navedeni dokazi dostavljaju se u originalu ili ovjerenim kopijama.
VI – Rokovi
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske” Banja Luka.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII – Ostale odredbe
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju.
Direktora, na osnovu rang-liste koju će utvrditi Komisija za izbor, imenovaće Nadzorni odbor Preduzeća na mandatni period od četiri godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti
lično putem protokola ili poštom, na adresu: JP “Radio Gradiška” Gradiška, Vidovdanska 6, 78 400 Gradiška, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+