Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 44. Statuta JP “Radio Gradiška” Gradiška (“Službeni glasnik opštine Gradiška”, br. 8/09 i 3/10) i Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća r a s p i s u j e JAVNI KONKURS
za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška

Raspisuje se Javni konkurs za imenovanje direktora JP “Radio Gradiška” Gradiška.
I – Opis poslova
Poslovi direktora utvrđeni su Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.
II – Opšti uslovi za kandidate
Kandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:
1. da su državljani BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kojem nivou u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja
Konkursa,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora i člana upravnog odbora,
5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.
III – Posebni uslovi za kandidate:
– VSS, društvenog smjera,
– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima informisanja.
IV – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to određeno Zakonom o sukobu interesa
u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.13/02, 14/03 i 12/04), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova direktora, ovjerenu foto-kopiju diplome, uvjerenje o radnom iskustvu, ovjerene izjave za opšte uslove iz t. 3. i 6, ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u skladu sa navedenim zakonima, kratku biografi ju o kretanju u službi i kontakt telefon. Navedeni dokazi dostavljaju se u originalu ili ovjerenim kopijama.
VI – Rokovi
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske” Banja Luka.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
VII – Ostale odredbe
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju.
Direktora, na osnovu rang-liste koju će utvrditi Komisija za izbor, imenovaće Nadzorni odbor Preduzeća na mandatni period od četiri godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti
lično putem protokola ili poštom, na adresu: JP “Radio Gradiška” Gradiška, Vidovdanska 6, 78 400 Gradiška, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+