Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog od- bora JU Narodna biblioteka Šamac

Ovaj oglas je istekao

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog od- bora JU Narodna biblioteka Šamac

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 i 57/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom 35. stav 7. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/16), 5.6.2017. godine, r aspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Šamac
I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog od- bora JU Narodna biblioteka Šamac.
U Upravni odbor JU Narodna biblioteka Šamac Ministarstvo prosvjete i Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog od- bora JU Narodna biblioteka Šamac
II
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
7. da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili odbora za reviziju.
III
Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja.
Prilikom imenovanja Upravnog odbora vodiće se računa da najmanje jedan član ima pet godina radnog iskustva u oblasti bibliotečko-informacione
djelatnosti.
IV
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.
14.6.2017. OGLASNI DIO – Broj 57 III
Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave.
Izabrani kandidati će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
V
Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka,
sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Šamac.
VI
Javni konkurs iz tačke I objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.
VII
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.06.2017

Datum objave: 14.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+