Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Novi Grad

Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

OPIS RADNOG MJESTA

– Raspisuje se javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Novi Grad:

1. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II– Opšti uslovi:
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
III – Posebni uslovi:
I-1: VSS – diplomirani informatičar ili prvi ciklus studija diplomirani informatičar sa najmanje 240 ECTS bodova; položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
IV – Opis poslova:

Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Grad (član 76. tačka 8.2).
V – Potrebna dokumenta:
Kandidat je dužan priložiti:
– prijavu na propisanom obrascu (obrazac broj 1. dostupan na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske),
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,
-ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
-dokaz o neosuđivanosti.

VI – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, Načelnik opštine, ulica Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad sa naznakom: ‘’Za javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme ‘’.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske’‘.

Konkurs će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, Glasu Srpske, na internet stranici Opštine Novi Grad http://www.opstina-novigrad.com i oglasnoj tabli Opštine Novi Grad.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju. O vremenu i mjestu provođenju intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_sluzbenika_u_radni_odnos_na_neodredjeno_vrijem2/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.10.2017

Datum objave: 04.10.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+