Samostalni stručni saradnik za planiranje, vođenje evidencije i pripremu podataka za izradu budžeta

Ovaj oglas je istekao

Samostalni stručni saradnik za planiranje, vođenje evidencije i pripremu podataka za izradu budžeta

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Kozarska
Dubica (“Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica”, br. 8/13, 11/13, 15/13, 21/13, 6/14, 7/14, 6/15, 12/15, 6/16, 9/16, 1/17, 2/17 i 4/17), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:
1. samostalni stručni saradnik za planiranje, vođenje evidencije i pripremu podataka za izradu budžeta – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Administrativne službe Opštine Kozarska Dubica.
III – Status
Službenik na izvršilačkom radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruju se u skladu sa zakonom.
IV – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
V – Posebni uslovi:
– VSS, VII stepen ili 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisane i ovjerene izjave iz t. 4, 5. i 6. opštih uslova,
4. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, ne starije od šest mjeseci,
5. diplomu o stečenom obrazovanju,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. dokaz o poznavanju rada na računaru.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu obaviće intervju, na kom će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanja načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave
i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska Dubica, Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika,
79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska br. 5

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+