Samostalni stručni saradnik za stočarstvo

Ovaj oglas je istekao

Samostalni stručni saradnik za stočarstvo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), načelnik opštine Novi Grad raspisuje JAVNI KONKURS za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Opštinsku upravu Opštine Novi Grad I – Načelnik opštine Novi Grad raspisuje Javni konkurs za prijem slu-
žbenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Novi Grad:
1. samostalni stručni saradnik za stočarstvo ………………………….1 izvršilac.
II – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
III – Posebni uslovi:
I-1: VSS – diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer stočarstvo ili prvi ciklus studija navedenog smjera obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova;
položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
IV – Opis poslova
Službenik obavlja poslove i radne zadatke u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Novi Grad.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu, kandidat je dužan priložiti:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
– ovjerenu kopiju diplome o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– ličnu izjavu, ovjerenu od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u
BiH, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
– dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– dokaz o neosuđivanosti.
VI – Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem
pošte, na adresu: Opština Novi Grad, načelnik opštine, Ulica Petra Kočića br.
2, 79 220 Novi Grad, sa naznakom: Za Javni konkurs za prijem službenika u
radni odnos na neodređeno vrijeme.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
“Glasu Srpske”, na internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com i oglasnoj tabli Opštine Novi Grad.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+