Skupština grada Trebinja raspisuje Javni konkurs za izbor predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za žalbe Grada Trebinja

Ovaj oglas je istekao

Skupština grada Trebinja raspisuje Javni konkurs za izbor predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za žalbe Grada Trebinja

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe zaposlenih u Gradu Trebinje (“Službeni glasnik grada Trebinja”, broj: 09-013-219/17, od 17.5.2017. godine), Skupština grada Trebinja raspisuje JAVNI KONKURS za izbor članova Odbora za žalbe Grada Trebinja
I – Skupština grada Trebinja raspisuje Javni konkurs za izbor predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za žalbe Grada Trebinja (u daljem tekstu: Odbor).
II – Opis poslova
Odbor odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika Javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Gradsku upravu, o žalbama koje se odnose na
statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom.
III – Mandat
Predsjednika i članove Odbora imenuje Skupština grada Trebinja nakon sprovedenog Javnog konkursa na period od četiri (4) godine.
IV – Status
Predsjednik i članovi Odbora nemaju status službenika i namještenika u Gradskoj upravi.
Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija visina se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine grada Trebinja.
V – Opšti i posebni uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa.
Posebni uslovi su:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS
bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u – ili položen pravosudni ispit,
4. da ima dokazane rezultate rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Za člana Odbora ne mogu se imenovati lica koja su zaposlena u Gradskoj upravi Grada Trebinja.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju o kretanju u službi i opis poslova koje je kandidat do sada obavljao,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti nakon okončanja postupka imenovanja,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– ovjerenu kopiju diplome,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6.6.2017. OGLASNI DIO – Broj 54 V
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u upravi jedinice lokalne samouprave.
Kandidati su dužni dostaviti originalne dokumente ili ovjerene foto-kopije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz toga razloga dokumenta priložena uz prijave
na Konkurs neće vraćati kandidatima.
Postupak imenovanja Odbora mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga Komisije za izbor predsjedniku Skupštine grada
Trebinja.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “EuroBlic”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i na veb-stranici Gradske uprave.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Trebinje, Gradska uprava, Stručna služba Skupštine Grada – Ulica Vuka Karadžića 2,
sa naznakom: Komisija za izbor članova Odbora za žalbe Grada Trebinja.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 07.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+