Službenik/ica za finansijske poslove

Ovaj oglas je istekao

GENDER CENTAR – CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST POLOVA REPUBLIKE

Službenik/ica za finansijske poslove

OPIS RADNOG MJESTA

Službenik/ica za finansijske poslove………. 1 izvršioc/teljica

Opis poslova: obavlja sve poslove na izradi finansijskih planova i projekcija, te koordiniše aktivnosti i vrši izradu finansijskih izvještaja, finansijskih programa i okvirnih budžetskih planova; obavlja trezorsko poslovanje Gender centra; koordiniše aktivnosti i učestvuje u vođenju postupaka javnih nabavki u dijelu koji se odnosi na finansijsko planiranje i izvršenje; vrši finansijsko – računovodstvenu obradu programa i projekata čiji je nosilac Gender centar; sarađuje sa Ministarstvom finansija i Trezorom i vrši poslove u skladu sa planom i programom rada Gender centra i druge poslove po nalogu direktora/ice Gender centra. Odgovoran/na je za korišćenje finansijskih i materijalnih resursa.

Status: Namještenik/ca druge kategorije sa visokom stručnom spremom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:
1.da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
2.da je stariji/a od 18 (osamnaest) godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga/ju čini nepodobnim/om za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
5.da nije otpušten/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
1.VII stepen stručne spreme – ekonomski fakultet,
2.najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3.posjedovanje licence certifikovanog računovođe i
4.poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

Prijave na javni konkurs kandidati dostavljaju isključivo na obrascu „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS“ koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 20/15, a nalazi se i na portalu Agencije za državnu upravu Republike Srpske http://www.adu.vladars.net i može se dobiti i u Gender centru. Uz prijavu se prilažu fotokopije sljedećih dokumenata:
-diplome o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16),
-licence certifikovanog računovođe,
-uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja
-lične karte ili pasoša.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidat/kinja dokazuje izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Postupak i izbor kandidata/kinje u skladu sa Uredbom vrši komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika, koju imenuje direktorica Gender centra.

Izabrani/a kandidat/kinja dužan/a je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli Gender centra dostavi komisiji originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, licence certifikovanog računovođe, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu. Ako izabrani kandidat iste ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi naprijed navedene dokaze.

Prijave na javni konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Gender centar će odbaciti zaključkom na koji se može uložiti žalba Odboru državne uprave za žalbe, putem Gender centra, u roku od tri dana od dana prijema zaključka. Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua biće obaviješteni pisanim putem.

Prijavu sa dokazima dostavljati lično, putem pošte ili elektronskim putem na adresu Gender centar Republike Srpske, ulica Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, e – mail: protokol@gc.vladars.net . Kandidati koji prijavu dostavljaju elektronskim putem u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 02.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+