Socijalni radnik Krupa na Vrbasu

OSNOVNA ŠKOLA „VOJISLAV ILIĆ“ KRUPA NA VRBASU

Socijalni radnik Krupa na Vrbasu

OPIS RADNOG MJESTA
Socijalni radnik, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, (zamjena radnice na porodiljskom odsustvu), nepuno radno vrijeme – 85%, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.glasnik RS br. 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl.glasnik RS br.77/09, 86/10 i 25/14), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.102/14 i 45/16), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupalja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to :
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
-uvjerenje o državljanstvu ;
-ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja kandidat nakon što bude odabran na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa);
-uvjerenje o neosuđivanosti u skladu sa članom 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (pribavlja škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);
-diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent i to: socijalni radnik.
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja);
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz jedne od ovih kategorija (kandidati iz ovih kategorija se ne boduju posebno, ali imaju prednost u u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova);

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Samo sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se interviju u centralnoj školi Krupa na Vrbasu dana 23.01.2018.godine u 9 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a koji se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu škole, a dostavljena dokumentacije se neće vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

OSNOVNA ŠKOLA „VOJISLAV ILIĆ“
78206 KRUPA NA VRBASU
Telnjfon: 051/417-147

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/socijalni_radnik_-_osnovna_skola_vojislav_ilic_krupa_na_vrbasu2/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.01.2018

Datum objave: 10.01.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+