Stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica

Ovaj oglas je istekao

Stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica

Na osnovu člana 37., 87., stav 2. i 99. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Tuzli, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Tuzli

 

4 / 466

 

-Stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis  pravnih lica – 1 (jedan) izvršilac.

 

Opis poslova: rješavanje u upravnim stvarima u postupku izdavanja uvjerenja, potvrda o o podacima vezanim za upis pravnih subjekata, na upit pravnih lica, građana i drugih subjekata o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija u odsjeku registra za upis pravnih lica; izrada analiza, izvještaja i informacija (istorijske preglede podataka) na osnovu odgovarajućih podataka za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar; izrada i izdavanje aktuelnih izvoda iz sudskog registra za pravne subjekte, na zahtjev pravnih lica, građana i drugih subjekata o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija; priprema predmeta vezano za upis osnivanja privrednih društava, osnivanja zadruga, javnih ustanova, društava za osiguranje i finansijskih organizacija, statusnih promjena, promjene oblika i brisanja i drugih upisa, po kojim postupaju sudije; izrada zaključaka  i rješenja pod neposrednim nadzorom sudije; prima stranke i daje podatke koji se vode kao javni podaci za poslovne subjekte koji se upisuju u sudski registar i obavlja i druge poslove utvrđene propisima kojim se uređuju upisi u sudski registar po nalogu registarskog sudije, predsjednika i sekretara suda.

 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

 

-VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-pravne struke,

-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,

-poznavanje rada na računaru.

 

Prijavljivanje na konkurs:

  1. Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH adsfbih.gov.ba).

 

  1. Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je

diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.

godine,

2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),

3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:

-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,

-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4.dokaz o poznavanju rada na računaru,

5.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u

prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75

000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

”Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Tuzli “

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

 

  1. D. DIREKTOR

 

Refik Begić, magistar uprave

                                                                    

Izvor: http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9621

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 11.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+