Stručni savjetnik za informaciono-komunikacioni sistem i interoperabilnost

Ovaj oglas je istekao

Stručni savjetnik za informaciono-komunikacioni sistem i interoperabilnost

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
6 / 952

 

 

– Stručni savjetnik za informaciono-komunikacioni sistem i interoperabilnost  – 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: učestvuje u izradi planova i programa za izradu i uvođenje informacionih sistema, učestvuje u izradi standarda i preporuka u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija; učestvuje u izradi i uvođenju informaciono-komunikacionih projekata; učestvuje u izgradnji, razvijanju, održavanju i nadziranju infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblioteka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Extensible Markup Language – prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure – infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi; pruža stručnu pomoć Koordinaciji za interoperabilnost i mjeri uspješnosti primjene interoperabilnosti; učestvuje u pripremi relevantnih standarda, preporuka i arhitektura u skladu sa važećim propisima koji se objavljuju; pruža stručnu pomoć institucijama: u pripremi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, korištenjem standarda i preporuka Okvira interoperabilnosti, učestvuje u održavanju Okvira interoperabilnosti, pruža stručnu podršku za održavanje Okvira interoperabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih registara i primjene interoperabilnosti; učestvuje u mjerenju uspješnosti primjene elektronskih javnih usluga radi objavljivanja najbolje prakse na odgovarajućem portalu; primjenjuje “benchmarking” metode, odnosno modele, te učestvuje u kreiranju preporuka korištenja modela Statističke kancelarije Evropske unije (Statistical Office of the European Communities-EUROSTAT), odnosno modela drugih općih uprava Evropske komisije (Directorate General – DG); vrši i druge poslova koje odredi neposredni rukovodilac, pomoćnik sekretara i sekretar Vlade.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.291,50 KM

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to:
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja elektrotehničkog fakulteta, fakulteta informacionih sistema ili ekonomskog fakulteta-smjer poslovno-informacioni sistemi
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
– položen stručni upravni ispit
– poznavanje engleskog jezika
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu nakon sticanja VSS
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ukoliko ga kandidati posjeduju
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Izvor: http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9627

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 21.08.2017

Datum objave: 11.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+