Vaspitač u predškolskoj ustanovi (pripravnik)

Ovaj oglas je istekao

JPU “Naša radost” Modriča

Vaspitač u predškolskoj ustanovi (pripravnik)

OPIS RADNOG MJESTA

1.Vaspitač u predškolskoj ustanovi (pripravnik) …………..2 izvršioca,
II OPIS POSLOVA

-Stručno osposobljavanje za samostalan rad vrši se u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja
-Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju a pripravnički staž traje 12 mjeseci

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

III OPŠTI USLOVI

1.da je državljanin Republike Srpske i BiH,
2.da je stariji od 18 godine,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost ,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi
5.da nije zasnivao radni odnos u struci i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

IV POSEBNI USLOVI

1.Pod 1. Visoka stručna sprema – Pedagoški fakultet – odsjek vaspitač

V POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi:
1.uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.kopiju lične karte
4.kopiju diplome,
5.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,
6.potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,
7.dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure
8.uvjerenje o kažnjavanju, Ustanova će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,
9.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

VII OSTALE ODREDBE

Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JPU „Naša radost“, Cara Lazara 7, Modriča sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ“.

Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će se obaviti 22.08.2017. godine u 15.30 časova u prostorijama Ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.08.2017

Datum objave: 09.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+