Viši saradnik za arhivu Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS

Viši saradnik za arhivu Banja Luka

I Viši saradnik za arhivu……………………………………………….. 1 izvršilac

Opis posla: vrši prijem, evidentirawe i odlaganje arhivske građe u skladu sa Zakonom o arhivi, vodi knjige i evidenciju o arhivskoj građi, vrši izdavanje na revers arhivske građe, umnožava materijale, prati propise u vezi sa vršenjem kancelarijskog poslovanja, pravi listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, po isteku rokova predlaže formiranje komisije za uništavanje arhivske građe te u vezi s tim sarađuje sa centralnom pisarnicom Vlade RS i Arhivom RS i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Kategorija: Namještenik treće kategorije sa VSS

II Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

III Posebni uslovi:

VII stepen stručne spreme, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment – ekonomski smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumentacija:

Kandidati su dužni prijavu na konkurs da dostave na obrascu čiji je oblik i sadržaj propisan Uredbom o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/12). Obrazac se može preuzeti u nastavku ispod teksta konkursa na veb-stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva (www.vladars.net).
Tačnost podataka na obrascu potvrđuje podnosilac prijave svojim potpisom.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– uvjerenje o državljanstvu,
– diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13),
– uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
– dokaz o poznavanju rada na računaru.
Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije početka rada dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično, poštom ili elektronskim putem.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se na adresu:Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, ulica Trg Republike Srpske broj 1, Banjaluka, sa naznakom: “PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA.”

Adresa za dostavljanje prijava elektronskim putem je mier@mier.vladars.net.

Kandidati koji prijavu dostavljaju elektronskim putem, dužni su da u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave, dostave i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

V Rok za podnošenje prijava:

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” i na sajtu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata  koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće odbačene.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.08.2017

Datum objave: 11.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+