Viši stručni saradnik – pomoćnik tužioca, na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljnog odsustva

Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik - pomoćnik tužioca, na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljnog odsustva

Na osnovu člana 35. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko – sanskog kantona

 

-Viši stručni saradnik – pomoćnik tužioca, na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljnog odsustva – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: pomaže tužiocima u radu, te postupa na osnovu zahtjeva i uputa tužilaca kod kojih je raspoređen; obavlja poslove i radnje u istrazi po nalogu Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH; obavlja pravne analize i druge poslove pod nadzorom i u skladu sa uputstvima Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca; može prisustvovati ročištima pred sudovima zajedno sa postupajućim tužiocima; pomaže tužiocu pri sastavljanju optužnica, negativnih odluka, sažetaka i drugih akata, te proučavanju pravnih pitanja u pojedinim predmetima; aktivno učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni tužilac, Zamjenik glavnog tužioca, Šef odsjeka ili tužilac; prilikom obavljanja poslova i zadataka, obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone i druge propise i vodi računa o primjeni istih; vrši samostalno ili pod nadzorom i uputstvima glavnog tužioca, zamjenika Glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca, i druge stručne poslove predviđene zakonom; prisustvuje sjednicama kolegija i radnim sastancima odjela i odsjeka, vodi zapisnike i izrađuje izvode iz zapisnika, te zapisnike i izvode ulaže u registratore u kojima se čuvaju i na odgovarajući način dostavlja tužiocima; obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Glavnog tužioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona, broj: A-543/17 od 29.05.2017. godine, kako slijedi:

– diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
– položen pravosudni ispit,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na javni konkurs:
Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf
3. dokaz o položenom pravosudnom ispitu;
4. dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno, sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu USK: 90/17”

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=84&view=9630

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.08.2017

Datum objave: 11.08.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+