Viši stručni saradnik za plasmane u Filijali Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

Komercijalna banka AD Banja Luka raspisuje K O N K U R S za:

Viši stručni saradnik za plasmane u Filijali Mrkonjić Grad

Osnovne dužnosti:

 • Vrši obradu i analizu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom od strane komitenta i sačinjavanje prijedloga za kreditni plasman za odobravanje kreditnog plasmana,
 • radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke,
 • izrada odluka, ugovora o kreditu kao i aneksa ugovora,
 • praćenje naplate kamate, dospjelih obaveza, kao i provizije po odobrenim kreditima, kao i naplate provizije po izdatim garancijama,
 • praćenje realizacije ugovora, dospjeća anuiteta, kamata i naplata, kao i aktiviranje instrumenata obezbjeđenja,vrši kontrolu upotrebe sredstava i urednost otplate kredita u skladu sa ugovorom o kreditu, odlukom o odobravanju kreditnih plasmana i aktima Banke,
 • analize poslovanja komitenta u cilju što efikasnijeg korištenja kredita i naplate o čemu podnosi izvještaj,
 • vrši izradu izvještaja na osnovu podnetih zahtjeva kao i odobrenih plasmana klijenata,
 • izrada analiza, pregleda, izvještaja i informacija o odobrenim kreditima, izdatim garancijama i akreditivima.

Uslovi za obavljanje posla:

 • VŠS/VSS  VI/VII stepen, ekonomskog  ili pravnog usmjerenja,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 • Kratku biografiju i
 • motivaciono pismo.

Obavezno navedite poziciju na koju konkurišete.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banja Luka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka ili putem opcije “Prijavite se”.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.Obavezno navesti za koju poziciju konkurišete.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.10.2017

Datum objave: 09.10.2017


Napomena:

Oglasi objavljeni na web stranici agencijaspektar.com su autorsko pravo Agencije Spektar. Zabranjeno je kopiranje teksta oglasa. Objavljivanjem oglasa podliježete pravnim posljedicama, odnosno naknadi nastale štete.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+