Viši stručni saradnik za radne odnose, poslove koordinatora za ljudske resurse i pružanje pravne pomoći

Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik za radne odnose, poslove koordinatora za ljudske resurse i pružanje pravne pomoći

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), čl. 5, 6. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Han
Pijesak, broj: 02-12-2/17, od 13.4.2017. godine (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, broj 6/17), načelnik opštine Han Pijesak raspisuje
JAVNI KONKURS
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Han Pijesak u statusu službenika, na radno mjesto:
1. viši stručni saradnik za radne odnose, poslove koordinatora za ljudske resurse i pružanje pravne pomoći ……………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova koje obavlja viši stručni saradnik za radne odnose, poslove koordinatora za ljudske resurse i pružanje pravne pomoći utvrđen je članom 36.
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak, i to Odjeljak A, Odjeljenje za opštu upravu, tačka 4.
Kategorija radnog mjesta: šesta kategorija.
Zvanje: viši stručni saradnik prvog zvanja.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da ispunjavaju sljedeće uslove.
II OGLASNI DIO – Broj 55 8.6.2017.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora da ispunjava kandidat su:
– VŠS – viša upravna škola, I stepen pravnog fakulteta ili prvi ciklus studija pravnog smjera sa 180 ECTS bodova,
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu, koji je dostupan na internet stranici Opštine Han Pijesak, a može se dobiti i
u Opštini, na pisarnici.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni da dostave foto-kopiju sljedećih dokumenata:
1. foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
2. foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o struč- nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. foto-kopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda,
rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo),
4. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na Konkurs. Sa svim kandidatima
koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni, kao i putem internet stranice Opštine Han Pijesak.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte
i posebne uslove iz Javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u pisarnici ili putem pošte, na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna
komisija, Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti kontakt osobi Jelenki Nerić, na telefon: 057/557-108

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.06.2017

Datum objave: 12.06.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+