Voditelj produženog boravka Kozarska Dubica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ„Sveti Sava“Kozarska Dubica

Voditelj produženog boravka Kozarska Dubica

OPIS RADNOG MJESTA

Voditelj produženog boravka, puna norma časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do kraja izvođenja nastave u školskoj 2017/2018…………………………………..1 izvršlac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti i posebni uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati predviđeni su Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 1/16), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17), Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“: broj 102/14 i 45/16). U pogledu stručne spreme potrebno je da kandidati ispune uslove utvrđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) .
Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 51/11, 19/12 i 77/12) propisana je vrsta stručne spreme za radnika koji može da obavlja poslove voditelja u produženom boravku.
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1. da je državnjanin Republike Srpske, odnosno BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, ili ovjerenom kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom, kontakt telefonom i adresom, kandidati trebaju dostaviti i dokumenta predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:102/14 i 45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i prijem u radni odnos :
1.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti , ili ekvivalent;
2.2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje nadležne ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za lica koja se nalaze na toj evidenciji;
5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostavrenog radnog staža po vrstama posla;
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Pravo učešća na ovom konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17), odnosno lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ( 20.5.2017.god.) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave održađe se dana 20.11.2017. godine ( ponedjeljak ) u 11 i 30 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na zakazani intervju.

Za kandidate koji se ne pojave na zakazanom intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Prijave i dokaze o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ„Sveti Sava“Kozarska Dubica, Dositejeva bb, Kozarska Dubica 79 240,sa naznakom „Za konkurs „.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 16.11.2017

Datum objave: 08.11.2017

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+