fbpx

Analiza finansijskih izvještaja

Cilj obuke:

Osposobiti polaznike da samostalno analiziraju finansijske izvještaje i na osnovu informacija koje dobiju donesu adekvatne odluke ili ih prezentuju menadžmentu kako bi poslovaje preduzeća usmjerili prema njegovim osnovnim ciljevima, a to su sigurnost i razvoj preduzeća.

Kome je namijenjena:

Obuka je namjenjena menadžerima, direktorima preduzeća, magistrima ekonomije, diplomiranim ekonomistima, računovođama i svim kandidatima koji su zaposleni u oblasti finansija.

Šta polaznici dobijaju:

  • Polaznici će dobiti spoj teorije i prakse kroz primjenu stečenog znanja na obuci Analiza finansijskih izvještaja,
  • Veću konkurentnost na tržištu rada;
  • Brže zapošljavanje;
  • Pokretanje samostalnog biznisa;
  • Dobru osnovu za naredna usavršavanja i napredak u profesiji.

    Opšte informacije:

A) Materijal obezbjeđuje potrebam materijal za obuku polaznika kao što su prezentacije, adekvatne knjige, primere iz prakse i rade probni test sa kandidatima posle svake predavačke cjeline.

B) Ukupan fond potrebnih časova rada je: 18 (osamnaest) od kojih su 17 (sedamnaest) edukacije i 1 čas za testiranje koje se obavlja u prostorijama Agencije.

Testiranje se odražava 7(sedam) dana od održane obuke, subotom u 10 00 časova u prostoru Agencije. Test je sastavljen od 20 pitanja sa mogućnošću odgovara zaokružiti tačan odgovor, navesti tačan odgovor, objasniti tačan odgovor. Urađenih više od 60% tačnih odgovora smatra se položenom obukom i pravo sticanja SERTIFIKATA. Pravo ponovnog polaganja se može ostvariti samo još jednom ako se prijavi za polaganje više od 5 kandidata.
Cjena obuke je 600 KM i plaćanje je moguće u dvije rate.

Dodatne informacije:

 

Predavač:Prof. dr Gordana Vukelić i Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc i Prof dr Gordana Vukelić, Redovni profesor Beogradske bankarske akademije i Željka Pilipović Vuleta dipl.ecc,
Predavač sa iskustvom asistenta na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza kontrola i revizija poslovanja i Procjena vrijednosti preduzeća.
Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika 10%.
Veličina grupe:Minimalan broj polaznika po grupi je 10.

Plan obuke:

I dan Analiza finansijskih izveštaja:Bilans uspeha – analiza strukture i rasporeda ukupnih, poslovnih, finansijskih prihoda, rashoda, finansijskog rezultata).
Bilans stanja – analiza aktive, stalne i obrtne imovine, analiza pasive, struktura sopstvenog i tuđeg kapitala) primena horizontalne i vertikalne analize.
Potrebno vreme – 2 časa
Izveštaj o novčanim tokovima – obračun po indirektnoj i direktnoj metodi, analiza priliva i odliva novčanih sredstava iz poslovne aktivnosti, finansiranja i investiranja.
Izveštaj o promenama na kapitalu, obračun i analiza raspoloživog kapitala i upravljanje.
Potrebno vreme – 2 časa
Statistički aneks – analiza dodatnih podataka poslovanja subjekta.
Napomene uz finansijske izveštaje –njihova implikacija na bilans stanja i uspeha.
Tumačenje revizorskog izveštaja – objašnjenje i obrazloženje stavova i njihov uticaj na bilans stanja, uspeha, novčane tokove i kapital
Potrebno vreme – 2 časa
II dan Racio analiza:Analiza finansijskog položaja preduzeća (racia likvidnosti. racio tekuće likvidnosti, reducirani racio likvidnosti, gotovinski racio likvidnosti, racio pozajmljenog kapitala, D/E racio, koeficijenti finansijske moći i racia solventnosti.)
Potrebno vreme – 2 časa
Pokazatelji aktivnosti (koeficijenti obrta: ukupne obtrne imovine, koeficijenti obrta po pojavnim oblicima zaliha, koeficijent obrta potraživanja od kupaca, obaveza prema dobavljačima, koeficijenti stalne imovine). Investiciona racia (P/E racio, P/B racio, P/S racio, P/CF racio broja).
Potrebno vreme – 2 časa
III dan Racio analiza:Analiza profitabilnosti: racio le ROI je kralj, ROE, ROCA, EBIT marža, EBITDA marža, Bruto profitna marža
Potrebno vreme – 1 čas
Case study analiza:Primena analize na konkretnim primerima iz prakse
Potrebno vreme – 6 časova
C) Obaveza predavača je da obezbedi potrebam materijal za potrebe obuke polaznika kao što su prezentacije, adekvatne knjige, primere iz prakse i rade probni test sa kandidatima posle svake predavačke celine.

D) Ukupan fond potrebnih časova rada je: 18 (osamnaest) od kojih su 17 (sedamnaest) edukacije i 1 čas za testiranje koje se obavlja u prostorijama Agencije.

Testiranje se odražava 7(sedam) dana od održane obuke, subotom u 10 00 časova u prostoru Agencije. Test je sastavljen od 20 pitanja sa mogućnošću odgovara zaokružiti
E) tačan odgovor, navesti tačan odgovor, objasniti tačan odgovor. Urađenih više od 60% tačnih odgovora smatra se položenom obukom i pravo sticanja SERTIFIKATA. Pravo ponovnog polaganja se može ostvariti samo još jednom ako se prijavi za polaganje više od 5 kandidata.
Metodologija rada:

Održavanje obuke će biti tri poslednja dana u sedmici.

četvrtak 4 časa (posle 15 h),
petak 4 časa (posle 15 h) i subota 6 časova (od 9 00 – 16 00 časova).

Prijavite se odmah!!!

Prijava na obuku