fbpx

Javni poziv nezaposlenim licima starijim od 50 godina

Agencija Spektar Banja Luka u saradnji sa Razvojnom agencijom Republike Srpske objavljuje Javni poziv nezaposlenim licima starijim od 50 godina za prijavu na pilot obuke u okviru projekta „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars.

 Javni poziv nezaposlenim licima  starijim od 50 godina

Obuke su namijenjene nezaposlenim licima starijim od 50 godina koji žele da unaprijede svoje digitalne vještine u skladu sa potrebama tržišta rada, s ciljem samozapošljavanja i zapošljavanja na poslovima koji zahtijevaju srednji nivo digitalnih vještina.

Projekat eDigiStars je sufinansiran iz sredstava ERDF, IPA i ENI fondova u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. Cilj projekta je razvoj održivog ekosistema koji će podići kapacitet zapošljavanja starijih osoba u digitalnoj oblasti kroz izgradnju digitalnih vještina.

OBUKE ĆE OBUHVATITI SLjEDEĆE OBLASTI:

1.            Kancelarijsko poslovanje (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),

2.            Upravljanje digitalnim marketingom i društvenim mrežama,

3.            Komunikacioni i kolaboracioni alati,

4.            IT sigurnost,

5.            Preduzetništvo – fakultativno za one koji se odluče za to.

Obuka je koncipirana tako da učesnicima omogući sticanje srednjeg nivoa digitalnih vještina koje će  im omogućiti rad na poslovima kako u preduzeću, tako i sa bilo koje lokacije izvan njega. Učesnicima obuke biće obezbijeđen materijal za obuku.

KORIST ZA UČESNIKE  OBUKE

  • Sticanje konkretnih znanja koja će im omogućiti zapošljavanje i samozapošljavanje,
  • Dobijanje odgovarajućeg eDigiStars sertifikata u skladu sa rezultatima ostvarenim na završnom testu,
  • Ostvarenje direktnog kontakta sa poslodavcima na sajmu zapošljavanja koji će se organizovati u okviru projekta i mogućnost zapošljavanja  nakon završetka obuke.

Obuka je u potpunosti interaktivna i svaki učesnik će tokom obuke primjenjivati naučeno, tako da će na kraju obuke imati kreiran portfolio svojih radova i projekata.

TERMINI ODRŽAVANjA OBUKE

Obuke će se održavati u Banjoj Luci od aprila do maja mjeseca 2022. godine.

Trajanje obuka: ukupno 48  časova.

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Razvojna agencija Republike Srpske, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke.

USLOVI ZA PRIJAVU

  • Minimalna starost (najmanje 50 godina);
  • Da je lice nezaposleno;
  • Minimalna srednja stručna sprema;
  • Prethodno radno iskustvo (poželjno iskustvo u metaloprerađivačkoj ili drvoprerađivačkoj industriji ili turizmu);
  • Posjedovanje osnovnog nivoa digitalnih vještina.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem obrasca u prilogu Javnog poziva.

Popunjen obrazac za prijavu je potrebno dostaviti na e-mail: irena.vukajlovic@agencijaspektar.com najkasnije do 14. marta  2022. godine sa naznakom „Prijava za učešće u pilot obukama u okviru projekta eDigiStars“ ili direktno u prostorije Agencije Spekta, ulica Bana Milosavljevića, br. 8.

U slučaju dodatnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate. Kontakt osoba u Agenciji Spektar je Irena Vukajlović, kontakt telefon: 051 321-930.

OCJENA I IZBOR UČESNIKA

Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, vrši se provjera pristiglih prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju naprijed navedene uslove će proći proces odabira koji uključuje i polaganje ulaznog testa na kojem će se utvrditi njihov nivo znanja iz oblasti koje obuhvataju obuke. U slučaju većeg broja prijava, prednost će imati kandidati koji pripadaju ranjivim kategorijama (manjine, žene, lica sa invaliditetom…).