fbpx

HR akademija

Opšte informacije:

HR akademija sastoji se od 4 modula:

 1. Modul: Pribavljanje kadrova – regrutacija i selekcija,
 2. Modul: Praćenje radne uspješnosti,
 3. Modul: Upravljanje karijerom, razvoj i edukacija zaposlenih u skladu sa razvojnim potrebama organizacije,
 4. Modul: Uloga HR-a u strateškom planiranju.

Ciljna grupa:  Svi oni koji žele da se bave  i urede poslove iz domena ljudskih resursa, jedan od najvažnijih procesa modernog poslovanja.

MODUL 1: PRIBAVLJANJE KADROVA – REGRUTACIJA i SELEKCIJA 

Opšte informacije:

Prva potreba sa kojom se svaki poslodavac suočava kada su ljudi u pitanju jeste
kako pronaći i odabrati pravu osobu za pravo mjesto. Sadržaj ovog modula obuhvata osnovne principe pribavljanja kadrova i uslove za uspješnu selekciju kandidata. Pored toga daje jasne korake koje je potrebno preuzeti prije početka bilo kakve potrage za kandidatima pa sve do prvog dana dolaska novog radnika u Vašu kompaniju.

Sadržaj modula:

 • Analiza radnog mjesta i opis posla (lične specifikacije i kompetencije),
 • Proces regrutacije ( standardni proces, e-regrutacija),
 • Proces oglašavanja (interno/eksterno oglašavanje),
 • Selekcija aplikacija,
 • Selekcija kandidata,
 • Izbor metoda selekcije: (psihološka testiranja, assesment centri, case study, intervju,)
 • Zakonska, etička i kulturološka ograničenja u procesu sprovođenja selekcije,
 • Branding poslodavca u procesima regrutacije i selekcije kandidata.

MODUL 2 : PRAĆENJE RADNE USPJEŠNOSTI

Opšte informacije:

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenih je često jedna od najslabijih karika u mnogim organizacijama. Takvim organizacijama prijeti opasnost da se prema najboljim radnicima odnose jednako kao prema prosječnim ili možda čak kao prema najslabijim zaposlenicima. Kroz ovaj modul dobićete uvid u vještine pravilnog i praktičnog postavljanja sistema praćenja radne uspješnosti kadrova, oblikovanja jasnih standarda rada i željenih kompetencija, dobiti odgovor na pitanje kako razlikovati dobrog radnika od prosječnog. Sadržaj uključuje i pregled različitih modela procjene rada, kao i prednosti i rizike svakog od njih, zatim metode postavljanja ciljeva, kao i vježbe davanja povratnih informacija o radu zaposlenih.

Sadržaj modula:

 • Kompetencije i očekivanja,
 • Podjela radnih zadataka,
 • Organizacioni i individualni interesi praćenja radne uspješnosti,
 • Modeli za procjenu učinka,
 • Metode za procjenu radnog učinka,
 • Prednosti i nedostaci različitih modela procjene,
 • Uloga sektora za ljudske resurse prilikom uvođenja sistema za procjenu radne uspješnosti i prilikom praćenja,
 • Davanje povratne informacije zaposlenom,
 • Najčešći problemi pri ocjenjivanju i kako ih izbjeći,
 • Mjere za poboljšanje radne uspješnosti.

MODUL 3: UPRAVLJANJE KARIJEROM, RAZVOJ I EDUKACIJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA RAZVOJNIM POTREBAMA ORGANIZACIJE

Opšte informacije:

Upravljanje karijerom je proces praćenja, raspoređivanja i usmjeravanja potencijala radi ostvarenja prethodno određenih ciljeva. Upravljanje karijerom je složen i dugotrajan proces. Svi zaposleni treba sami da upravljaju svojom karijerom, ali i kompanija treba da implementira planove za razvoj karijera. Ona treba da se fokusira na inovativne ideje i prakse u razvoju i usavršavanju zaposlenih, načine izgradnje organizacije koja uči, te postavljanje sistema i implementaciju procedura za razvoj zaposlenika. Upravljanje talentima postalo je ključ uspjeha kompanije. U skladu sa jasno definisanom strategijom razvoja kompanije, potrebno je utvrditi koje talente treba izgrađivati i koje postojeće treba sačuvati. S tim u vezi potrebno je imati razrađene strategije i planove razvoja talenata, motivacije, unapređivanja i nagrađivanja.

Sadržaj modula:

 • Uvođenje u posao,
 • Analiza razvojnih potreba,
 • Implementacija planova za razvoj karijere,
 • Usavršavanje zaposlenih i razvoj,
 • Izgradnja organizacije koja uči,
 • Šta je Talent menadžment?
 • Ko su talenti – različiti pristupi
 • Uvođenje sistema planiranja nasljednika,
 • Zadržavanje kadrova.

MODUL 4: ULOGA HR-a U STRATEŠKOM PLANIRANJU

Opšte informacije:

Nakon ključnih HR procesa kojima se bavimo u prva tri modula, ovaj modul obrađuje široko područje upravljanja ljudskim resursima. Obuhvata HRM (Human Resources Management) kao cjelinu. Uključuje osnove upravljanja organizacijom te strateškog pristupa upravljanju procesima ljudskih resursa. Predstavlja tekuće trendove i zahtjeve koji se postavljaju ispred savremenog menadžera ljudskih resursa.

Sadržaj modula:

 • Uvod u HR procese,
 • Pojam strateškog upravljanja organizacijom,
 • Analiza različitih organizacionih oblika,
 • Organizcija HR procesa,
 • Definisanje uloge HR menadžera u procesu upravljanja ljudskim resursima,
 • Povezivanje poslovnih i HR ciljeva,
 • Strateško planiranje i uloga HR-a.

 

Metodologija rada: Rad je osmišljen tako da kroz intenzivan, praktičan i interaktivan pristup omogući što neposredniju implementaciju naučenih sadržaja u svakodnevnu praksu. Sadržaji su prilagođeni polaznicima, bazirani na diskusiji konkretnih praksi i poređenja ličnih iskustava iz različitih sredina. Iskusni predavači će na svaku temu održati predavanje sa teorijskom pozadinom i praktičnim primjerima.

Trajanje obuke: Radi se po principu 1 modul – 1 dan (8 školskih časova), odnosno ukupno trajanje HR akademije jeste 4 radna dana, odnosno 32 školska časa. Broj polaznika je minimalno 3, a maksimalno 10 polaznika.

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 796 KM + PDV . U cijenu je uračunat ručak i kafe za pauzu.

 Popusti: Popust za organizacije sa više prijavljenih polaznika iznosi – 10%.

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

Napomena: Postoji mogućnost organizovanja pojedinačnih modula po želji klijenta, kao i organizovanje in-house obuka.

  Prijava na obuku