fbpx

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola „Čelebići“ Čelebići

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/97.), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Sl. novine HNK-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), člana 4. i 7. Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl. novine HNK-a“ broj: 2/05), člana 87. tačka 7. i člana 90. Pravila JU Osnovne škole „Čelebići“ Čelebići, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1334/22 od 1.7.2022. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 653/22 od 21.7.2022. godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Čelebići“ Čelebići raspisuje

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU Osnovna škola „Čelebići“ Čelebići

I

Objavljuje se javni konkurs  za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Čelebići“ Čelebići na  period  od 4 (četiri) godine.

II

Za direktora Škole može biti imenovana osoba koja pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu FBiH i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, treba da ispunjava  i posebne uslove:

 1. završena  VSS  ili  VŠS  stručna sprema;
 2. da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom;
 3. najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim  poslovima u osnovnoj školi;
 4. da nije krivično kažnjavan;
 5. da nije angažovan/a na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualne sukobe  interesa;
 6. da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom  Školskog odbora.

III

Uz prijavu za konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću  dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • diplomu o  stečenoj školskoj spremi;
 • biografiju (obavezno navesti adresu i kontakt telefon);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • potvrdu  poslodavca o radnom iskustvu u kojoj mora biti navedeno radno mjesto na kome je kandidat radio;
 • izvod iz matične knjige rođenih (trajni);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • izjavu o ispunjavanju uslova konkursa iz člana II tačka 5. i  6. ovjerenu od nadležnog organa;
 • program razvoja  škole za četiri (4) godine.

IV

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

V

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju konkursom propisane uslove obavit će se intervju u prostorijama Škole, o čemu će prijavljeni kandidati  biti obavješteni telefonskim putem.

Izabrani kandidat za direkotra Škole bit će obavezan dostaviti uvjerenje MUP-a o nekažnjavanju ne starije od tri (3) mjeseca i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest (6) mjeseci prije donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola „Čelebići“ Čelebići

Čelebići b.b.

88 404  Č e l e b i ć i

sa naznakom (Prijava na konkurs – ne otvaraj)

Kontakt telefon 036-721-464.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Broj izvršilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2022

Datum objave: 26.07.2022

Lokacija: Čelebići

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.