fbpx

4 službenika u Opštinskoj upravi Rudo

Ovaj oglas je istekao

Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih rukovodećih i izvršilačkog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo:

4 službenika u Opštinskoj upravi Rudo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:97/16 i 36/19), člana 50. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ( „Službeni glasnik Republike Srpske“broj: 97/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rudo broj: 01-022-15/21 od 05.01.2020.godine, Načelnik opštine Rudo, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo

I-Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za popunu upražnjenih rukovodećih i izvršilačkog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi Rudo:
1.Sekretar Skupštine opštine Rudo-šef Odsjeka………1 izvršilac,
2.Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove……….1 izvršilac,
3.Načelnik Odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti………..1 izvršilac i
4.Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove……1 izvršilac.

II-Mandat i radno-pravni status
Mandat sekretara skupštine opštine i načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja ih je izabrala. Sekretar skupštine i načelnici odjeljenja imaju radno-pravni status službenika na rukovodećem radnom mjestu-službenici prve kategorije.
Samostalni stručni saradnik za skupštinske i normativne poslove zasniva radni odnos u Opštinskoj upravi Rudo na neodređeno vrijeme, sa radno-pravnim statusom službenika na izvršilačkom radnom mjestu- službenik pete kategorije prvog zvanja.

III-Opis poslova
Opis poslova upražnjenih radnih mjesta utvrđen je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/17, 1/18, 3/19, 7/19, 5/20, 7/20 i 9/20 ).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV-Opšti uslovi za kandidate:
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1.Ustava BiH i
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

V-Posebni uslovi za kandidate:
I-1. VSS-diplomirani pravnik- 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.
I-2. VSS društvenog, prirodnog, inženjersko- tehnološkog ili poljoprivrednog smjera-240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.
I-3. VSS društvenog, prirodnog, poljoprivrednog ili humanističkog smjera-240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi.
I-4. VSS-diplomirani pravnik- 240 ECTS bodova, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

VI-Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih,
2.uvjerenje o državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ne starije od 6 mjeseci,
3.ovjerenu fotokopiju lične karte,
4.uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem),
5.potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 5. 6. i 7. konkursa,
6.ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
7.uvjerenje (potvrda) o radnom iskustvu u struci,
8. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi (kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi, prilažu ovjerenu ličnu izjavu kojom se obavezuju da će, ukoliko budu primljeni u radni odnos, položiti stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja),
9.dokaz (certifikat, potvrda) o poznavanju rada na računaru (kandidati za radno mjesto iz tačke I-4),
10. biografiju o kretanju u službi i
11.uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti-dostaviće izabrani kandidat po okončanju postupka po konkursu.

Izuzetno, lice koje je radilo u drugim organima i organizacijama, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja (član 67. stav 3.Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

VII-Prijave na Javni konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo-Кomisija za izbor sekretara Skupštine opštine Rudo (za radno mjesto iz tačke I-1), odnosno Кonkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem sležbenika (za radna mjesta i tačke I-2.3.4), ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, 73260 Rudo.
Osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je predsjednik Кomisije Milinković Dobrisav (za sekretara) i Pušonjić Slađana (za ostala radna mjesta), kontakt telefon: 058-711-164.

VIII-Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 04.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.