fbpx

Direktor JU Osnovna škola ”Memići”

Ovaj oglas je istekao

Direktor JU Osnovna škola ''Memići''

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA ”M E M I Ć I ”

Broj: 2-50 / 20

Datum, 31.01.2020. godine

Na osnovu člana 102. stav  (1) tačka b) a u skladu sa članom 105. Stav  (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i i menovanje direktora, broj: 2-49/20 od 31.01.2020. godine, JU Osnovna škola ”Memići” raspisuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola ”Memići”

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola ”Memići” na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Opis poslova

Direktor škole rukovodi školom i obavlja i druge poslove u skladu sa članom 108. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/15, 6/16, 14/18 i 14/19) i drugim važećim propisima.

Opći uslovi

Kandidat za direktora škole mora ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora škole,
 3. c) da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH,
 4. d) da nije osuđivan za krivično djelo,
 5. e) da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora škole.

Posebni uslovi

Kandidat za direktora škole, pored općih uslova mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 1. da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika škole,
 3. da ima položen stručni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika u školi,
 4. da ima program rada i razvoja škole za period na koji se imenuje direktor,
 5. da nije u skladu sa članom 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju nepodoban za rad s djecom,
 6. da nije član izvršnih organa političkih stranaka,
 7. da mu nije u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa bio otkazan ugovor o radu zbog disciplinske odgovornosti ili kojem je u istom periodu izrečena disciplinska mjera otpusta iz državne službe,
 8. da nema direktan finansijski ili drugi lični interes u JU Osnovna škola ”Memići”, koji bi mogao dovesti do sukoba sa njegovom dužnošću direktora,
 9. da nije obavljao dužnost direktora dva mandata u istoj školi u kojoj konkuriše za direktora,
 10. da nije u posljednje četiri godine zbog svoje krivice bio razriješen dužnosti direktora neke od odgojno – obrazovnih ustanova ili da u mandatnom periodu ne stiče uslove za odlazak u penziju.

Za direktora škole ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava opće i posebne uslove konkursa.

 

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaz o

ispunjavanju svih uslova (općih i posebnih), odnosno sljedeću dokumentaciju (original ili

ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 1. Prijava na konkurs sa kraćom biografijom,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Dokaz o stručnoj spremi,
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan rad u oblasti obrazovanja,
 5. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu, izdata od strane škole, da ima najmanje pet godina radnog iskustva, na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika škole poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 6. Uvjerenje izdato od strane nadležnog suda da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora škole,
 7. Program rada i razvoja JU Osnovna škola ”Memići”, za period na koji se imenuje direktor,
 8. Ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH,
 9. Ovjerena izjava kandidata da nije osuđivan za krivično djelo,
 10. Ovjerena izjava kandidata da nije u skladu sa članom 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju nepodoban za rad s djecom,
 11. Ovjerena izjava kandidata da nije član izvršnih organa političkih stranaka,
 12. Ovjerena izjava kandidata da mu nije u posljednje tri godine prije dana objavljivanja konkursa bio otkazan ugovor o radu zbog disciplinske odgovornosti ili kojem je u istom periodu izrečena disciplinska mjera otpusta iz državne službe,
 13. Ovjerena izjava kandidata da nema direktan finansijski ili drugi lični interes u JU Osnovna škola ”Memići”, koji bi mogao dovesti do sukoba sa njegovom dužnošću direktora,
 14. Ovjerena izjava kandidata da nije obavljao dužnost direktora dva mandata u istoj školi u kojoj konkuriše za direktora,
 15. Ovjerena izjava kandidata da nije u posljednje četiri godine zbog svoje krivice bio razriješen dužnosti direktora neke od odgojno – obrazovnih ustanova ili da u mandatnom periodu ne stiče uslove za odlazak u penziju.

U slučaju potrebe, na zahtjev škole, kandidati su dužni dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova za izbor i imenovanje na dužnost direktora škole.

Pod ovjerenom izjavom podrazumijeva se izjava ovjerena od strane nadležnog gradskog ili općinskog organa, odnosno izjava ovjerena od strane notara.

Kandidat koji bude imenovan za direktora dužan je dostaviti :

– Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 3 mjeseca) i

– Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o odstupanju sa pozicije predsjednika ili člana Školskog odbora ukoliko je u tom momentu obavljao navedenu dužnost.

Nakon provedene konkursne procedure, Školski odbor vrši izbor i imenovanje direktora škole

na period od 4 (četiri) godine, uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje Pedagoškog zavoda i prethodnu saglasnost nadležnog Ministarstva, uz ocjenu dostavljenog Programa rada i razvoja škole za period na koji se imenuje direktor. Kandidat koji nije dobio saglasnost nadležnog Ministarstva ne može biti imenovan za direktora škole.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škole.

Odluka o imenovanju direktora škole je konačna.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljati lično na protokol škole  ili na adresu škole:

 

Javna ustanova Osnovna škola”Memići”

Memići  51

75260 Kalesija

sa naznakom: (Konkurs za izbor i imenovanje direktora osnovne škole ”Memići” – NE OTVARATI)

Izvor: http://monkstk.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.