fbpx

Prijem 9 radnika – Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Ministarstvo saobraćaja i veza

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

Prijem 9 radnika - Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Ministarstvo saobraćaja i veza

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

 

I – 1.    Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

 

1.1.      Šef područne jedinice, Područna jedinica Trebinje                                   1 izvršilac

1.2.      Šef područne jedinice, Područna jedinica Kostajnica                                1 izvršilac

1.3.      Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Banja Luka                                                                          1 izvršilac

1.4.      Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Bijeljina                                                                           1 izvršilac

1.5.      Viši stručni saradnik za geodetske poslove,

Područna jedinica Bileća                                                                               1 izvršilac

1.6.      Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Kneževo                                                                             1 izvršilac

1.7.      Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove,

Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo                                                    1 izvršilac

1.8.      Stručni saradnik za GIS i digitalizaciju podataka,

Područna jedinica Bileća                                                                                1 izvršilac

    2      Ministarstvo saobraćaja i veza

 

2.1.      Viši stručni saradnik za koordinisanje rada javnih preduzeća.

agencija i stručnih institucija iz oblasti saobraćaja i veza                        1 izvršilac

 

 

II Opis poslova

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.1. i 1.2.

Šef područne jedinice organizuje, objedinjuje i rukovodi radom područne jedinice, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada područne jedinice, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz nadležnosti područne jedinice, vodi upravni postupak, odgovoran je za pravilno kancelarijsko poslovanje, obračun i naplatu naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja, odgovoran je za pripremu privremenih baza katastra nepokretnosti za potrebe izlaganja, koordinaciju rada područne jedinice i komisija za izlaganje u svim fazama osnivanja katastra nepokretnosti, tačnost podataka iz izvještaja komisija za izlaganje, odgovoran je za vođenje preostalih promjena u katastarskom operatu, zemljišnoknjižnoj evidenciji, knjigama uloženih ugovora i rješavanju imovinskopravnih odnosa, za identifikaciju starog i novog premjera, za izradu elaborata za izlaganje na javni uvid nepokretnosti, za postupanje po prigovorima stranaka u postupku osnivanja katastra nepokretnosti, kao i po naloženim mjerama iz zapisnika stručnog i upravnog nadzora, obavieštava direktora Uprave o toku postupka osnivanja katastra nepokretnosti, brine o pravilnom vođenju knjige uloženih ugovora svih poslova iz nadležnosti područne jedinice, sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, odgovara za tačnost izvještaja i podataka dostavljenih Upravi, poštivanje Kodeksa državnih službenika, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce područne jedinice, organizuje i odgovara za korišćenje materijalnih i ljudskih resursa u područnoj jedinici kojom rukovodi, ocjenjuje rad zaposlenih, odgovoran je za zakonito i blagovremeno sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor i pomoćnici direktora iz njihove nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik V kategorije

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.4. i 1.5.

Viši stručni saradnik za geodetske poslove samostalno obavlja složene poslove koji se odnose na: obnavljanje biljega stalnih geodetskih tačaka, rekognosciranje, stabilizaciju, mjerenje i računanje novopostavljenih geodetskih tačaka, sprovodi promjene u elaboratima o geodetskim mrežama, brine se o njihovoj ažurnosti, vrši izdavanje podataka o geodetskim mrežama korisnicima, po potrebi vrši snimanje promjena u katastru komunalnih uređaja i njihovo sprovođenje na planovima i elaboratu katastra komunalnih uređaja, vrši praćenje i evidentiranje nastalih promjena na nepokretnostima, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja, po potrebi vrši pregled i prijem radova u područnoj jedinici, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radna mjesta označena pod brojem: 1.6. i 1.7.

Viši stručni saradnik za imovinskopravne poslove samostalno obavlja složene poslove koji se odnose na svojinsko pravne odnose na nepokretnostima, raspravljanje imovinskopravnih odnosa na građevinskom zemljištu, pripremu nacrta i prijedloga rješenja i odluka za skupštine jedinica lokalne samouprave, utvrđivanje služnosti, pravni režim prometa nepokretnosti, eksproprijaciju, uzurpaciju zemljišta, nacionalizaciju, kmetsko zemljište, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, upravljanje na nepokretnostima u državnoj svojini, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, vrši nadzor nad vođenjem knjige uloženih ugovora, donosi rješenja po zemljišnoknjižnim predmetima, daje stručna mišljenja pravnim licima, organizacijama i građanima, izrađuje nacrte prvostepenih rješenja iz imovinskopravne oblasti, obavlja najsloženije poslove koji se odnose na sprovođenje postupka na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava, raspravlja imovinskopravne odnose na građevinskom zemljištu i zgradama, raspravlja imovinskopravne odnose u postupcima eksproprijacije nepokretnosti, uzurpaciju, kmetska selišta, beglučkih odnosa, agrarnih odnosa, komasacije, privatizacije državnog kapitala u preduzećima, denacionalizacije (uspostavljanje ranijih svojinskopravnih odnosa na zemljištu u svojini nosilaca javnog prava i pretvaranje upisanih prava u javnim evidencijama u pravo svojine), sprovodi postupke održavanja evidencija o nepoktretnostima (zemljišna knjiga, katastar, knjiga uloženih ugovora), raspravlja imovinskopravne odnose u vezi sa nepokretnostima na kojima Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave imaju pravo svojine, sprovodi postupak davavnja mišljenja pravnim, fizičkim licima i organizacijama, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Stručni saradnik za GIS i digitalizaciju podataka obavlja stručne poslove na prevođenju katastarskih planova u digitalni oblik postupkom digitalizacije, vektorizacije ili unosom operativnih podataka premjera, vrši unos podataka za izradu i održavanje baza podataka katastra nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja, osnovnih geodetskih radova i drugih baza podataka iz nadležnosti Uprave, sprovodi promjene u postojećim evidencijama po potrebi i ručno, vrši računanje površina parcela, obavlja poslove i zadatke osnivanja katstra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Koordinira rad Ministarstva i javnih preduzeće, agencija i stručnih institucija čiji je rad vezan za djelatnost Ministarstva, prati realizaciju planova, programa i projekata javnih preduzeća, agencija i stručnih institucija, prati izvršavanje njihovih obaveza prema Vladi, Ministarstvu, građanima, pravnim licima i preduzetnicima, evidentira izvršene i realizovane zadatke, obavlja i druge poslove po nalogu sekratara. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja i sekretaru.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radna mjesta označena pod brojem 1.1. i 1.2.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (akademski studij prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent – najmanje četiri godine osnovnih studija) ili geodetski fakultet, vojno-tehnička akademija – smjer geodezija ili drugi fakultet geodetskog smjera (akademski studij prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent – najmanje četiri godine osnovnih studija ili drugi ciklus strukovnih studija geodetskog smjera sa ukupno 240 ECTS bodova); najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radna mjesta označena pod brojem 1.3., 1.4. i 1.5.

VII stepen stručne spreme, geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radna mjesta označena pod brojem 1.6. i 1.7.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola -smjer geodezija, ekonomska škola, tehnička škola – smjer geodezija, mašinska škola, elektrotehnička škola ili gimnazija, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, 240 ECTS bodova, pravni, ekonomski, mašinski, saobraćajni, filozofski fakultet ili fakultet poslovne ekonomije, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen struični ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi;
 • diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: www. adu.vladars.net

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 14.08.2020

Datum objave: 31.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.