fbpx

Administrativno tehnički radnik za poslove Savjeta mjesnih zajednica Šamac

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Šamac

Administrativno tehnički radnik za poslove Savjeta mjesnih zajednica Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA ŠAMAC
K.A.KARAĐORĐEVIĆA 4
76 230 ŠAMAC

KONKURS
za upražnjeno radno mjesto u Opštinskoj upravi opštine Šamac

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Šamac i to:

–Administrativno tehnički radnik za poslove Savjeta mjesnih zajednica – 1 (jedan) izvršioc;
kategorija: namještenik;

II – OPIS POSLOVA
– obavlja tehničko-administrativne poslove za savjete mjesnih zajednica,
– vodi registar mjesnih zajednica, prati i unosi, bez odlaganja, sve promjene u registar,
– vodi zapisnik na sastanku Zbora građana i savjeta mjesnih zajednica,
– vodi računa o održavanju prostorija mjesnih zajednica,
– vodi evidenciju o tekućoj potrošnji u prostorijama mjesnih zajednica, te sastavlja opomene za njeno
prekoračenje,
– stara se o kućnom redu, isticanju i skidanju zastava na prostorijama mjesnih zajednica,
– stara se o izvršenju i provođenju odluka koje donosi savjet mjesnih zajednica,
– vrši distribuciju materijala od značaja za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica, kao i distribuciju
akata koje je donijela Skupština opštine Šamac i opštinska uprava,
– obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika savjeta mjesnih zajednica i načelnika odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44 i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16).

IV – POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:
Srednja stručna sprema društvenog smjera, IV ili III stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

V – POTREBA DOKUMENTA
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju pasoša ili lične karte, uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH i ovjerene izjave u pisanoj formi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Kao dokaz o ispunjenosti posebnih uslova kandidat je dužan priložiti ovjerenu fotokopiju :
-diplome o stručnoj spremi,
-isprave kojim dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

VI- Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u smislu odredbi čl. 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16).

VII – INTERVJU I IZBOR KANDIDATA
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće pismenu provjeru, a o mjestu i vremenu održavanja iste kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem i oglasom na internet stranici Opštinske uprave. Na dan pismene provjere kandidati će dobiti obavještenje o mjestu i datumu obavljanja usmenog intervjua.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto- kopiji, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljanih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VIII – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Formular za prijavljivanje na ovaj konkurs može se podići u prostorijama Opštinske uprave Opštine Šamac. Popunjene prijave mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Šamac, 76230 Šamac, K.A.Karađorđevića br.4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obavješteni.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je Smiljanić Srđan samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne poslove, poslove sa odborom za žalbe i opšte upravne poslove, kontakt telefon: 054/620-230.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.