fbpx

Administrator mreže računara, Vodoinstalater-ložač, Garderober, Spremačica Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Administrator mreže računara, Vodoinstalater-ložač, Garderober, Spremačica Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SA KLINIKAMA U SARAJEVU
Na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 02-1-1-58-1/20 od dana
06.02.2020. godine, Odluke o imenovanju Komisije broj: 02-1-1-58-1/20 od dana
06.02.2020. godine, Pravilnika o radu Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Pravilnika o
sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu,
Uredbe Vlade Kantona Sarajevo o postupku prijema u radni odnos (Sl. Novine KS,
9/19) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-2001-16/20 od 28.01.2020.
godine, Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
Za radna mjesta:
1. Administrator mreže računara, Služba za informatičke tehnologije, 1 izvršilac na
neodređeno vrijeme
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i
sljedeće uslove:
– Srednja stručna sprema: SSS
– Poznavanje engleskog jezika
– Poznavanje operativnih sistema i mreža (Windows, Linux)
– Poznavanje hardvera
– Radno iskustvo – 1 godina
– Iznos osnovne plaće: okvirno 933,09 KM
2. Vodoinstalater-ložač u Službi obezbjeđenja i održavanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i
sljedeće uslove:
– Stručna sprema: VKV radnik ili KV vodoinstalater, monter centralnog grijanja sa
položenim stručnim ispitom za rukovaoca kotlovskih postrojenja centralnog grijanja za
mašinskog energetičara – termo-energetičar.
– Iznos osnovne plaće: okvirno 763,43 KM
3. Garderober u Službi obezbjeđenja i održavanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i
sljedeće uslove:
– Stručna sprema: NK osnovna škola
– Iznos osnovne plaće: okvirno 630,00 KM
4. Spremačica u Službi obezbjeđenja i održavanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme
Pored Zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i
sljedeće uslove:
– Stručna sprema: NK osnovna škola
– Iznos osnovne plaće: okvirno 630,00 KM
Pored posebnih uslova koji su navedeni pored svake pozicije, potrebni dokumenti koje
kandidati treba da dostave za sve pozicije (originali ili ovjerene kopije) su:
1. Potpisana prijava na konkurs sa naznačenom pozicijom na koju se kandidat
prijavljuje sa obavezno naznačenom e-mail adresom i kontakt telefonom;
2. Biografija (CV);
3. Uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
4. Diploma o stečenom obrazovanju;
5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima;
6. CIPS potvrda (originali ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
7. Uvjerenje o položenom državnom/stručnom ispitu;
Kandidati koji smatraju da imaju prednost iz člana 17. Uredbe o prijemu u radni odnos
Kantona Sarajevo (Sl. novine KS, broj: 9/19) su dužni priložiti odgovarajući dokaz
pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
NAPOMENA:
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave (kopije tražene dokumentacije koje nisu
ovjerene) neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove biće obaviješteni o pismenom i usmenom dijelu ispita.
O rezultatima Konkursa svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne
starije od šest mjeseci) i sanitarnu knjižicu za obavljanje poslova propisanih za radno mjesto
za koje su konkurisali.
Sa izabranim kandidatima zaključit će se Ugovor o radu sa probnim radom u trajanju od tri
mjeseca.
Mjesto obavljanja rada: Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00.
Prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 10 dana
od dana objave Javnog oglasa u dnevnom listu i na web stranici fakulteta: www.sf.unsa.ba,
poštom preporučeno sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ , ili
lično na adresu:
UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU
Bolnička 4a
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Kontakt osoba:
Safija Majunović Sultanić
033/226 663
061/334-552

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.