fbpx

Asistent u odjeljenju/grupi, Nastavnik u produženom boravku Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Asistent u odjeljenju/grupi, Nastavnik u produženom boravku Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-246/19 od 10.01.2020. godine i Odluke Školskog odbora broj: 427-01/2020. od 17.01.2020. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020. godine za:

1. Asistent u odjeljenju/grupi… 1 izvršilac, puno radno vrijeme
2. Nastavnik u produženom boravku… 1 izvršilac, 35 radnih sati, nepuno radno vrijeme
3. Nastavnik u produženom boravku… 1 izvršilac, 35 radnih sati, nepuno radno vrijeme

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu ( „Službene novine FBiH“, broj, 26/16,89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj: 23/17, 33/17,30/19), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu. („Službene novine KS“, broj: 30/18) i to:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – kandidati treba da imaju VSS – nastavničkog smjera ili da su studenti završne godine nastavničkih fakulteta ili pedagozi, psiholozi i socijalni radnici.
Za radna mjesta pod rednim brojem 2. i 3. – kandidati treba da imaju profil i nivo stručne spreme koji odgovara sljedećim profilima: nastavnik razredne nastave ili pedagog ili socijalni pedagog ili pedagog-psiholog.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
– svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
– diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
– i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Dodatna dokumentacija:
– uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
– potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),

– rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
– rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
– rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
– osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
– potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole nakon okončanja konkursne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Konkurs objavljen dana 20.01.2020. godine i krajnji rok za podnošenje prijava je 30.01.2020. godine.

Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu:
JU OŠ „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ – sa naznakom-Prijava na konkurs
Žrtava fašizma 14, 71000 SARAJEVO

Izvor: https://mon.ks.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 30.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.