fbpx

Asistent za znanstveno područje društvenih znanosti,  znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

Ovaj oglas je istekao

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na Sveučilištu u Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Asistent za znanstveno područje društvenih znanosti,  znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 11.05.2020.

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu Fedracije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko- neretvanske županije“, br:4/12), čl. 18. i 26. Statuta i čl. 12. st. 1. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

na Sveučilištu u Mostaru

za potrebe ustrojbene jedinice

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

I Predmet  javnog natječaja:

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto:

  • asistent za znanstveno područje društvenih znanosti,  znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija – 1 izvršitelj

II Mjesto rada

Mjesto rada je u Mostaru i Rodoču -Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Matice hrvatske b.b., Rodoč b.b. Mostar

III Kratki opis poslova:

Asistent sudjeluje u izvođenju dijela odgojno-obrazovnog rada odgovarajućeg znanstvenog  područja, polja i grane za koju je izabran, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, u radu stručnih službi i povjerenstva.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru- Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

IV Uvjeti

Opći uvjeti:

  • da je osoba  državljanin BiH
  • da osoba ima navršenih 18 godina života
  • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (dostaviti naknadno)

Posebni uvjeti:

  • izvršen izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

V Potrebna dokumentacija (originali ili ovjerene preslike) uz potpisanu prijavu:

  • životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • diploma o završenom stupnju obrazovanja
  • dokaz o izvršenom izboru u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija

VI Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i  priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto koje je predmet natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Kandidat koji nije pristupio intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba .

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s traženim dokumentima u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa

za Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

                                            za radno mjesto asistent – NE OTVARATI/

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor:  Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K

Mostar, 12.05.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 26.05.2020

Datum objave: 13.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.