fbpx

Asistent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika Mostar

Ovaj oglas je istekao

Sveučilište u Mostaru

Asistent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika Mostar

Na temelju čl. 20 a Zakona o radu Federacije BiH („ Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko- neretvanske županije“, br:4/12), čl. 18. i 26. Statuta i čl. 12. st. 1. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, Sveučilište u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na

Sveučilištu u Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike

Predmet  javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  na radno mjesto:

  • Asistent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika – 1 izvršitelj

Mjesto rada

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Matice hrvatske bb.

Kratak opis poslova:

Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju asistenta ustrojava, izvodi nastavu i druge oblike nastavnog rada iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koju je izabran i na koje je raspoređen nastavnim planom i programom, obavlja  poslove konzultacija, sudjeluje u znanstvenom i stručnom radu, u radu stručnih službi i povjerenstava.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Mostaru – Fakultet strojarstva, .

Uvjeti

Opći uvjeti:

  • da je osoba  državljanin BiH,
  • da osoba ima navršenih 18 godina života,
  • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (dostaviti naknadno).

Posebni uvjeti:

  • izvršen izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistenta za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika

Potrebna dokumentacija (originali ili ovjereni preslici) uz potpisanu prijavu:

  • životopis s adresom, kontakt telefonom i mail adresom,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o izvršenom izboru u znanstveno-nastavno zvanje asistenta, znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika.

Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto koje je predmet natječaja.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pismenim putem (putem maila). Kandidat koji nije pristupio intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s traženim dokumentima u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana br. 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za

Fakultet strojarstva, računarstva i

elektrotehnike za radno mjesto asistent – NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HN

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.07.2020

Datum objave: 22.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.