fbpx

Bakalaureat/bachelor/ socijalnog rada pripravnik Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU Centar za socijalni rad Rogatica

Bakalaureat/bachelor/ socijalnog rada pripravnik Rogatica

OPIS RADNOG MJESTA
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ROGATICA

Na osnovu člana 20. stav 2. tačka 6. Statuta Javne Ustanove Centar za socijalni rad Rogatica broj: 01-023-277/06 od 24.05.2018. godine i člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu prijema pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica broj: 01-120-199/08 od 16.07.2018. godine direktor Javne Ustanove Centar za socijalni rad Rogatica r a s p i s u j e

J A V N I К O N К U R S
za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica

I – Direktor JU Centar za socijalni rad Rogatica raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica, i to:

1. Bakalaureat/bachelor/ socijalnog rada – 180 ECTS………………. 1 pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II – Opšti uslovi:
Za prijem pripravnika kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III – Posebni uslovi:
Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi i to:
– diplomu o stečenom zvanju – Bakalaureat/bachelor socijalnog rada – 180 ECTS.

IV – Potrebna dokumenta:
Кandidati su dužni uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1) uvjerenje o državljanstvu,
2) ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša, ili izvod iz matične knjige rođenih,
3) ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo onaj kandidat koji je izabran po javnom konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu o stručnoj spremi.

V – Rok za podnošenje prijava:
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, konkursna Кomisija obaviće intervju, koji podrazumijeva usmeni razgovor sa kandidatom.
O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti obavješteni pojedinačno, pismenim putem.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u JU Centar za socijalni rad Rogatica ili putem pošte na adresu:
JU Centar za socijalni rad Rogatica, Ul. Srpske sloge bb, sa naznakom Кomisija za sprovođenje postupka prijema pripravnika u JU Centar za socijalni rad Rogatica. “
Podnesena dokumenta uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 22.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.