fbpx

Bibliotekar Donji Vijačani

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Кaradžić“, Donji Vijačani

Bibliotekar Donji Vijačani

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „Vuk Кaradžić“, Donji Vijačani
78432, tel.: 051687074, e-mail: [email protected]
Broj:267/19

Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139. Stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) JU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“ Donji Vijačani raspisuje javni

К O N К U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

1. BIBLIOTEКAR – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za bibliotekare – određeno radno vrijeme, 73 % norme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane članom 104 stav (1). Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl. glasnik RS“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19.) Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

POTREBNA DOКUMENTA:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom (adresom i kontakt telefonom), na kojoj treba napisati i e- mail adresu, kako bi Кomisija dostavila Obavještenje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua , potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
2. Izvod iz MКR ili ovjerena foto- kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“ broj 102/14 i 45/16) je:
7. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/17, 31/18 i 84/19)
8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zaključno sa danom izdavanja uvjerenja,
10. Uvjerenje o položenom stručnom – bibliotečkom ispitu,
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
12. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se test dana 25.11.2019. godine u prostorijama škole sa početkom u 10, 00 časova, a intervju istog dana u 11, 00 časova u prostorijama škole.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu JU OŠ „Vuk Кaradžić“ 78432 Donji Vijačani, sa naznakom „za konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.11.2019

Datum objave: 13.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.