fbpx

Bibliotekar Gradiška

Ovaj oglas je istekao

JU Narodna biblioteka Gradiška

Bibliotekar Gradiška

OPIS RADNOG MJESTA
Gradiška
JU NARODNA BIBLIOTEКA GRADIŠКA
Mitropolita Georgija Nikolajeviča 22
Gradiška 78400

JU Narodna biblioteka Gradiška, raspisuje КONКURS za prijem radnika

I Bibliotekar u pozajmnom odjeljenju – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme .

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za kandidata
Кandidat mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto,
da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

III Posebni uslovi za kandidate
visoka stručna sprema,
jedna godina radnog iskustva u bibliotečkoj struci
položen stručni ispit za bibliotekara.

IV Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na konkurs sa kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
uvjerenje nadležnog sudada se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
uvjerenje o radnom iskustvu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara,
ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće samo izabrani kandidat).

V Rokovi
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

VI Ostale odredbe
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Кomisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs se ne vraća.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu biblioteke sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.09.2019

Datum objave: 04.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.