fbpx

Bibliotekar i nastavni kadar Donji Žabari

Ovaj oglas je istekao

 JU OŠ “Donji Žabari” Donji Žabari

Bibliotekar i nastavni kadar Donji Žabari

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “DONJI ŽABARI” DONJI ŽABARI
Trg Mladosti br. 4
Tel: 054-875-106
E-mail: os129@skolers.org

J A V N I К O N К U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Bibliotekar (puna norma) sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ….1
izvršilac.

NA ODREĐENO VRIJEME – DO 31.8.2020. godine

1. Nastavnik razredne nastave, pripravnik….……………………………….. 2 izvršioca
2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, pripravnik ( 8 časova sedmične norme)….1 izvršilac.
3. Nastavnik njemačkog jezika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ( 2 časa sedmične norme) …………1 izvršilac
4. Nastavnik srpskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ( 5 časova sedmične norme) …………1 izvršilac
5. Nastavnik matematike, pripravnik( 4 časa sedmične norme) ……………..1 izvršilac
6. Nastavnik demokratije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ( 1 čas sedmične norme) …………1 izvršilac

NA ODREĐENO VRIJEME – DO POVRATКA RADNICE SA PORODILJSКOG ODSUSTVA

1. Nastavnik razredne nastave, pripravnik, …………………………………….1
izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Uslovi konkursa

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16,66/18), uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, br.44/17,31/18), uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske br.77/09,86/10,25/14,76/15).

Кandidati dostavljaju sledeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi
obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
4. ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za rad;
(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).
Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za
krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (škola će tražiti
službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena
protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,
zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim
licem, zloupotrebe opojnih sredstava, ( škola će tražiti
službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
1. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
2. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog
programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili
ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih
akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
10. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi
predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio
pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
11. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (prilažu samo kandidati
koji se prijavljuju za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo);
12. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da
je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju
stručnog ispita u školi;
13.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja
ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
14.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
15. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (prilažu samo kandidati
koji se prijavljuju za radna mjesta za koje se traži radno iskustvo);
16. uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca
Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu
iz kategorije porodice poginulog borca;
17.uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-
otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije m
ratnog vojnog invalida i
18.uvjerenje opštinskog / gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku
zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručnespreme.

Dana, 22.8.2019. godine u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Testiranje kandidata u 10,00 časova.
Intervju sa kandidatima u 11,00 časova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola
„Donji Žabar“ Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovreme prijave neće se razmatrati.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18, 26/19).

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.