Bibliotekar Milići

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići

Bibliotekar Milići

OPIS RADNOG MJESTA
Bibliotekar ( 50% radnog vremena)……………………… 1 izvršilac
(sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/16), Uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republikie Srpske“, 44/17, 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Slčužbeni glasnik RS“, broj: 74/18).
Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjavju su:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršnjnog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala zlostavljanja djece, trgovine ljudima, za kandidata koji bude izabran škola će tražiti službenim putem.
– Posebni uslovi:
Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti pored dokumentacije naprijed navedene i sljedeće:
1.Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajučoj oblasti.
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
3.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
5.Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžibniskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
6.Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa/ uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave/ nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua. Ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.
Konkurs ostaje otvren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu JU Osnovna škola „Aleksa Jakšić“ Milići, Ulica Jovana J. Zmaja broj 3. a bliže informacije mogu se dobiti na telefon 056/ 745-400.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar_-_osnovna_skola_aleksa_jaksic_milici1/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.10.2018

Datum objave: 10.10.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.