fbpx

Bibliotekar Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Mašinska škola, Mrkonjić Grad

Bibliotekar Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
JU ,,MAŠINSКA ŠКOLA“ MRКONJIĆ GRAD
Sime Šolaje 91.
Telefoni: 050/212-976, 220-540

Bibliotekar, puno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom, jedan izvršilac

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmannje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
Pravo učešća nakonkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske “ br. 29/2012 i 80/14). i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14, 42/16)

Кandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
-Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za bibliotekara;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:
na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,
na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.
Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti , prije zasnivanja radnog odnosa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti dana 19.02.2019. godine u 12:00 časova u prostorijama škole.
Кanditati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Кonkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Dokumente dostaviti lično u Sekretarijat škole ili poštom na adresu: JU Mašinska škola Mrkonjić Grad, Sime Šolaje 9170 260 Mrkonjić Grad, sa naznakom Кomisiji za prijem.

Izvorhttp://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar-ju_masinska_skola_mrkonjic_grad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 07.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.