Bibliotekar Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“

Bibliotekar Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Bibliotekar – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do godinu dana – 1 izršilac – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14,18/16 i 45/16).
Pravo učešća na Konkursu imaju i lica iz stava 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17)

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na Konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs kandidati su dužni dostaviti orginale ili ovjerene kopije slijedećih Dokumenata:
1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2.Izvod iz Matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3.Uvjerenje o državljanstvu,
4.Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
5.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnos
Kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:
1.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti prethodno navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa;
2.Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće intervju dana 19.02.2018. godine u 10:00 časova u prostorijama Centralne škole na adresi Ive Andrića bb, Novi Grad.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu odrebi Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u Osnovnoj školi koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17).

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Novi Grad, Ive Andrića bb sa naznakom „Za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta s naznakom radnog mjesta – NE OTVARATI “.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga Komisija predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar_-_osnovna_skola_vuk_karadzic_novi_grad/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.