fbpx

Bibliotekar – pripravnik Sjenina Rijeka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Petar Кočić“ Sjenina Rijeka

Bibliotekar - pripravnik Sjenina Rijeka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „PETAR КOČIĆ“ SJENINA RIJEКA
74 212 SJENINA

O G L A S
za popunu radnog mjesta

1. Bibliotekar – pripravnik na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
U skladu sa odrebom iz članova 103.,104. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Sl.Glasnik RS broj 44/17 i 31/18) uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sledeću dokumentaciju:
*Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera,
*Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili ovjerenu fotokopiju,
*Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju,
*Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu fotokopiju,
*Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca ili ovjerenu fotokopiju,
*Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ( po prijemu kandidata),
*Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (Potvrda Zavoda za zapošljavanje),
*Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti i isto će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
*Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Izabrani kandidat ima obavezu da u skladu sa odredbom iz člana 111 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju položi stručni ispit u roku od 10 mjeseci po isteku pripravničkog staža, a ukoliko ne položi stručni ispit prestaje mu radni odnos.
Test sa kandidatima će se održati dana 05.10.2020.godine (Ponedeljak) sa početkom u 9:00 časova, a poslije testa će se održati intervju sa kandidatima.
Dokumente slati na adresu JU OŠ ,,Petar Кočić“ Sjenina Rijeka bb, 74212 Sjenina, sa naznakom „ Za konkurs pa navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše“
Кopije dokumenata moraju biti ovjerene, a zaprimljena dokumentacija se neće vraćati prijavljenim kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Кandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju, a ukoliko se ne pojave na dan testiranja smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja oglasa.
Procedura prijema:
Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/18 i 26/19).

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 24.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.