Bibliotekar Šipovo

Ovaj oglas je istekao

JU „NARODNA BIBLIOTEKA“ ŠIPOVO

Bibliotekar Šipovo

OPIS RADNOG MJESTA
Bibliotekar, na neodređeno vrijeme –pripravnik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova.

II
Posebni uslovi:
1.Visoka stručna sprema

III
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
1.uvjerenje o državljanstvu,
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.kopiju diplome,
Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.
Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

IV
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti inervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

V
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

VI
Prijavesedostavljajuličnoiliputempoštena adresu: Javna ustanova „Narodna biblioteka“ Šipovo, Ul. Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom „ZA KONKURS.“

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar_-_ju_narodna_biblioteka_sipovo/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.