fbpx

Bibliotekar škole Sitnica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ,,Petar Кočić,, Sitnica

Bibliotekar škole Sitnica

Na osnovu člana 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/17) JU OŠ ,,Petar Кočić,, Sitnica raspisuje

К O N К U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bibliotekar škole -1 izvršilac, radna norama iznosi 21,67 % , na određeno radno vrijeme,8 % do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a 13,67 % do povratka radnika sa funkcije.Potrebno radno iskustvo ( minimalno 1 godina ) i položen stručni ispit.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske ,, broj 1/16 i 66/18 ) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 74/18 ), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104 i članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 44/17 i 31/18 ) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ,, Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15. ).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

1 ) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2 ) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3 ) da je radno sposoban , a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4 ) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.
Uvjerenje o neosouđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova , potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1 ) ovjerenu fotokopiju diplome o zavrršenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2 ) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko –metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ,
3 ) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
4 ) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5 ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6 ) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
7 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
8 ) uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9 ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs neće se uzeti u razmatranje.
Кomisija će pisanim putem obavjestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Кonkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Prijava na konkurs za radno mjesto bibliotekara škole, na adresu : JU OŠ ,,Petar Кočić,, Sitnica, Sitnica 23,broj pošte 79283 Sitnica.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/bibliotekar_skole-ju_os_petar_kocic_sitnica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.03.2019

Datum objave: 13.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.